Facebook

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim

 •     Data publikacji strony internetowej: 2021
 •     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie posiada audiodeskrypcji


Treści niedostępne

 •     Brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 •     Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-22
 •     Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-22
 •     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dotyczy strony internetowej będącej w użyciu do końca 2020 roku


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 •     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Lilianną Rozińską
 •     E-mail: biblioteka@biblioteka.miasteczko-slaskie.pl
 •     Telefon: 32 288 89 12

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem:

 •     zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu  
 •     zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •     dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •     wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •     wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 •     Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim
 •     Adres: ul. Metalowa 10
 •     42- 610 Miasteczko Śląskie
 •     E-mail: dyrektor@biblioteka.miasteczko-slaskie.pl
 •     Telefon: 32 288 86 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
 

siedziba: Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śl. ul. Metalowa 10, 42-610 Miasteczko Śląskie

 •     Przed budynkiem biblioteki, przy wejściu głównym znajdują się  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 •     Do budynku biblioteki prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Metalowej 10.
 •     Wejście znajduje się na poziomie niskiego  parteru, jest szerokie, bezprogowe, przystosowane  do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 •     Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywołujący – zapewnia komunikację na wniosek osób ze szczególnymi potrzebami – pracownik wychodzi do czytelnika, po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o obsługę czytelnika z niepełnosprawnością ruchową lub osobę niewidzącą czy słabowidzącą
 •     Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 •     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 •     W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 •     W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 •     Nad wejściem brak jest głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 •     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 •     Przestrzeń komunikacyjna budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie),
 •     Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 •     Oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;
 •     W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub usługi tłumacza on-line.

 KSIĄŻKA NA TELEFON

 •  „Książka na telefon” to  dla naszych Użytkowników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów, przeznaczony dla osób starszych, chorych, niemogących odwiedzić placówki (aby skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką – 32 288 86 35).