Facebook

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://biblioteka.miasteczko-slaskie.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Nie posiada audiodeskrypcji.
  • Brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-05.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lilianna Rozińska, biblioteka@biblioteka.miasteczko-slaskie.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 288 89 12 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim

ul. Metalowa 10
42-610 Miasteczko Śląskie

Przed budynkiem biblioteki, przy wejściu głównym znajdują się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku biblioteki prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Metalowej 10.
Wejście znajduje się na poziomie niskiego parteru, jest szerokie, bezprogowe, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywołujący - zapewnia komunikację na wniosek osób ze szczególnymi potrzebami - pracownik wychodzi do czytelnika, po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o obsługę czytelnika z niepełnosprawnością ruchową lub osobę niewidzącą czy słabowidzącą.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Pomieszczenie Wypożyczalni dla Dorosłych wyposażono w pętlę indukcyjną.
Nad wejściem brak jest głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przestrzeń komunikacyjna budynku wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie).
Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
Oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub usługi tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje