Facebook

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych, informuje się, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 10

 

     Telefon: 32 288 86 35   Wypożyczalnia dla Dorosłych

                   32 288 89 12   Wypożyczalnia -Dział Dziecięcy

                   32 284 97 34   Filia w Żyglinie

 

     Mail: biblioteka@biblioteka.miasteczko-slaskie.pl

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Maciej Korzuch. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląski można uzyskać pisząc na adres Administratora lub pod adresem:  biuro@protecton.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy tj. procedurą rejestracji czytelnika, korzystania z zasobów bibliotecznych, wysyłania korespondencji i informacji mailowej o konieczności zwrotów książek, realizacji czynności związanych z powiadamianiem o przekroczonym terminie zwrotu książek

 

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji niniejszej umowy, a po tym okresie, przez okres 5 lat. Po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

7.  Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a brak podania danych osobowych  uniemożliwi zawarcie niniejszej umowy.

 

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania i wdawania zautomatyzowanych decyzji.